ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten aangegaan door Restaurant voor Iedereen.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij het restaurant.

– Bestelling: een bestelling van een online besteldienst;

– Website: www.maximessushi.nl

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Restaurant voor Iedereen met betrekking tot de bestelling;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant op het moment dat de bestelling is gedaan.

2.3 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient de Restaurant voor Iederee onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens Maxime’s Sushi.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de website. Contante betaling bij afhalen is eveneens mogelijk, bij bezorging niet.

3.3 Eventuele kortingen, al dan in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode, het restaurant is niet verplicht om een korting te verstrekken indien de Klant geen kortingscode heeft ingevoerd.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van het restaurant kan de overeenkomst door de Klant worden ontbonden, echter moet dit minimaal 24 uur van tevoren zijn. kan een bestelling niet door een klant worden geannuleerd, nadat de klant op de bestelling heeft gedaan. De klant kan de bestelling niet zelf annuleren, via mail of telefonisch overleg kan er geannuleerd worden.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

 

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij Maxime’s Sushi.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming Maxime’s Sushi is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gemeld naar het mail adres of telefoon waarvan contactgegevens op de website worden vermeld.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Het restaurant.

6.3 Bij Het restaurant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Het restaurant binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 De Klant dient Het restaurant in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Maxime’s Sushi, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Maxime’s Sushi voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement midden-Nederland.